2017 ÉVI HORGÁSZVIZSGÁK

Tisztelt sporttársak  a 2017 évi horgászvizsgák az alábbi időpontban lesznek

megtartva,az egyesület horgásztanyáján szombatonként 10-11 óráig.

 

FEBRUÁR                 18.

MÁRCIUS                 04.

MÁRCIUS                 11.

ÁPRILIS                   22.

MÁJUS                      06.

MÁJUS                      27.

JUNIUS                     24.

JULIUS                      08.

JULIUS                      29.

AUGUSZTUS              05.

AUGUSZTUS              26.

SZEPTEMBER            16.

OKTÓBER                  21.

NOVEMBER               18.

DECEMBER                09.

 

75 éves a Ráckevei Horgász Egyesület

 

Egyesületünk 2016. 04.24.-én vasárnap rendezte a Ráckevei piactéren a felnőtt házi halfogó versenyét.

A versenybizottság reggel hat óra előtt nagy nehézségek árán,esőben-szélben felállította a zsűri asztalát védő sátrat. A kedvezőtlen időjárás ellenére 23 fő nevezett versenyünkre.

A 8 órai kezdésre az időjárás még rosszabbra fordult,de ez nem rettentette meg lelkes horgászainkat,valamint a halakat sem,ugyanis nagyon sok kapás volt,már az első órában több pontyfogást láthattunk.

A verseny félideje táján már az idő is jobbra fordult,de a halak továbbra is kitartóan haraptak,minek köszönhetően a versenyzők közül csak hárman nem fogtak halat.

A Ráckevei,HE 2016 évi felnőtt bajnoka:

1. Devecseri József   8450 gr.
2. Hideg József          5450 gr.
3. Csapó László        4380 gr.
4. Németh László     3860 gr.
5. Gregus Zoltán      3200 gr.
6. Varga György      2770 gr.

Az eredményekből látszik,hogy a zord időjárás nem lehet akadálya az eredményes horgászatnak,hiszen az első hat helyezett közel 30 kg halat fogott.

A verseny különdíját,egy vásárlási utalványt,melyet Cserna László horgásztárs ajánlott fel,Németh László nyerte 2890 grammos ponty fogásával.

 

Május 22.-én vasárnap került sor a XI. Duna parti általános iskolák meghívásos alapú és egyesületünk 2016 évi ifi és gyermek házi halfogó versenyére.

A megjelent 48 versenyzőt és kísérőiket ragyogó napsütés,igazi májusi időjárás fogadta.

Az iskolák versenyében hét általános iskola indult:

1. Dömsöd Gróf Széchenyi alsó-felső tagozat
2. Kiskunlacháza Munkácsy
3. Makád Thury József
4. Szigetbecse
5. Szigetszentmárton
6. Ráckeve Árpád Fejedelem
7.Ráckeve Szent Imre

Az ifjú horgászok dolgát megnehezítette a lassan folyó víz által sodort hordalék és a víz felszínén úszó,zsinórra tapadó nyárfa pihe,valamint az egyre jobban lombosodó fűzfák is.

A fenti nehézségek ellenére nagyon szép eredmények születtek:

Alsó tagozat:

1. Dömsöd
2. Kiskunlacháza
3. Szigetszentmárton

Felső tagozat:

1. Kiskunlacháza
2. Ráckeve Árpád Fejedelem
3. Ráckeve Szent Imre

Az összetett verseny győztese 7450 gr fogással a Kiskunlacháza Munkácsy általános iskola csapata lett,amelyért vándorserleget,érmeket,okleveleket és horgászbotokat kaptak.

A díjakat Pálvölgyi Tibor a Szövetség Ifjúsági bizottságának elnöke adta át.

Az ifjú versenyzők közül ki kell emelnem Kudar Zalán dömsödi alsó tagozatos teljesítményét,aki a verseny ideje alatt 6440 gr halat zsákmányolt,amely eredménnyel a felnőtt versenyünkön második helyezést ért volna el.

A Ráckevei,HE 2016 évi ifjúsági bajnoka:

1. Takács Benedek
2. Romanóczki László
3. Kalmár István

 

Egyesületünk évi rendes küldött közgyűlésére 2016. május. 28.-án került sor.

A jelenlévő küldöttek elfogadták a 2015 évi vezetőségi beszámolót és zárszámadást.

Egyhangú szavazással döntöttek az idei költségvetésről. Ezt követően Sifrik Ferenc elnök úr megemlékezett az 75. éves egyesületünk alapítóiról,beszélt a megalakulás nehézségeiről és arról az összetartásról,amellyel elődeink létrehozták az egyesületet,követendő irányt mutatva az utódoknak.

Tóth István az RHDSZ ügyvezető igazgatója gratulált egyesületünknek az  évfordulóhoz,majd átadta elnökünknek a szövetség elismerő oklevelét és emléktárgyat.

Ezek után válaszolt a küldöttek kérdéseire,többek között arra,hogy a jövőben változni fog-e a szövetség őszi haltelepítési rendje. Az igazgató tájékoztatta a jelenlévőket,hogy az idei telepítés már valószínűleg gépkocsikkal lesz megoldva. Ezt követően elismerően nyilatkozott az egyesületünknél folyó társadalmi halőri munkáról,kiemelte,hogy ez a tízfős halőri csapat nagy segítséget jelent a szövetség halőrzési feladatainak ellátásában. A továbbiakban jutalmat adott át a halőrzésben kiemelkedő munkát végző személyeknek.

A közgyűlés végén az egyesület két alelnöke koszorút helyezett el a horgásztanya falán elhelyezett emléktáblánál.

A Ráckevei,HE tavaszi eseményeit összefoglalta:

 

Kirchner István alelnök

 

 

 

FEGYELMI SZABÁLYZAT 2017.

A RÁCKEVEI HORGÁSZ EGYESÜLET
FEGYELMI SZABÁLYZATA
2017. év
A szabályzat célja a jogszabályok,az Egyesület alapszabálya és az RDHSZ Etikai Kódexe rendelkezései keretén belül az egyesületi tagok etikus,sportszerű,jogkövető és környezetbarát szemléletének és magatartásának fejlesztése.
A szabályzat fejezetei:
- hatálya
- hatáskörök
- fegyelmi vétségek
- eljárási szabályok
- fegyelmi büntetések
I. Fegyelmi Szabályzat
A fegyelmi eljárás célja
1.§.
A fegyelmi eljárás célja a horgászatra vonatkozó jogszabályok,az Országos Horgászrend,az Egyesület Alapszabálya és az egyesületi testületek kötelező rendelkezései megtartásának biztosítása,illetőleg a bizonyítottan elkövetett és a fentiekben felsorolt szabályok ellen vétőkkel szemben a cselekménnyel arányban álló elmarasztalás.
A Fegyelmi Szabályzat hatálya
2.§.
A Fegyelmi Szabályzat személyi hatálya az Alapszabály 6. pontjában írt természetes személy egyesületi tagokra terjed ki.
A Fegyelmi Szabályzathoz kapcsolódó hatáskörök
3.§.
/1/. A a Fegyelmi és Etikai Bizottság,a 5. § (4) bekezdésben foglaltak esetében az Egyesület elnöke jogkörébe tartozik.
/2/. A Szabályzat 8. § d). (a választott tisztségviselők) és e). pontja esetében a fegyelmi vétségek elsőfokú elbírálására a Küldöttközgyűlés jogosult.
/3/. A fegyelmi ügyek másodfokú elbírálására az /1/ bekezdésben foglaltak esetén az Egyesület Vezetősége rendelkezik jogkörrel.
Fegyelmi vétségek
4.§.
Fegyelmi vétséget követ el az a tag:
a). aki ellen halászattal,horgászattal összefüggő szándékos bűncselekmény miatt jogerős bírósági elmarasztaló ítéletet hoztak,
b). aki ellen szabálysértési hatóság horgászattal összefüggésben jogerős marasztaló határozatot hozott
c). aki ellen jogerős bírósági,vagy szabálysértési hatósági marasztalás történt természetvédelemmel összefüggésben,
d). aki a horgászattal,vagy természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok,a horgászrendek /országos,vagy helyi/,az egyesületi Alapszabály,vagy a választott egyesületi szervek és a Közgyűlés döntései ellen vét,illetőleg tevékenységével vagy mulasztásával a horgásztársadalom és az Egyesület működését veszélyezteti,
e). aki választott egyesületi tisztségviselőként a kötelezettségeit neki felróható okból nem teljesíti.
f). Aki megszegi az alapszabály 10. pontjában írt kötelezettségek bármelyikét
Az eljárás megindítása
5.§.
/1/ Fegyelmi eljárás csak írásban rendelhető el. Az eljárás alá vonttal az értesítésben ismerni kell az eljárás megindításának okát.
/2/ A fegyelmi eljárást csak az Egyesület Elnöke,vagy tartós akadályoztatása,ill. személyes érintettsége esetében az alelnöke rendelheti el. Az Egyesület Elnökének külön intézkedése mellőzhető,ha a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség küldte meg a halászati ellenőr feljelentését.
Mulasztás esetén a Küldöttközgyűlés kötelezheti az Elnököt (alelnököt) az eljárás elrendelésére.
/3/ Az eljárást az Egyesület bármely tagja is kezdeményezheti,de az elnök (alelnök) jogosult elbírálni,hogy a cselekmény fegyelmi eljárás elrendelését megköveteli-e.
Az Elnök köteles a fegyelmi eljárást elrendelni a 4.§ a),b) és c) pontjaiban írt esetekben.
/4/ Az Egyesület Elnöke csekélyebb súlyú fegyelmi vétség esetén a fegyelmi eljárás elrendelésének mellőzésével saját hatáskörben alkalmazhatja a Szabályzat 8.§/1/ bekezdés a) vagy b) pontja szerinti fegyelmi büntetést.
Az Egyesület Elnöke által a fegyelmi eljárás elrendelésének mellőzésével kiszabható fegyelmi büntetés feltétele,hogy minden bizonyíték rendelkezésre álljon,a tényállás kétséget kizáróan megállapítható legyen,valamint a cselekmény elkövetését a fegyelmi eljárás alá vont elismerje.
/5/ Ha a fegyelmi eljárás alá vont az Egyesület Elnökének az 5.§ /4/ bekezdése szerinti intézkedése ellen annak közlésétől számított 8 napon belül kifogással él,az Egyesület Elnöke köteles az ügyben fegyelmi eljárást elrendelni.
Eljárási szabályok
6.§.
A fegyelmi bizottság az ügy érdemében határozatot,eljárási kérdésben végzést hoz.
/1/ Az eljárás elrendelésétől számított 30 napon belül a fegyelmi bizottság elnöke köteles a beérkezett iratokat megvizsgálni.
Ha az ügyben nem áll fenn a 6.§ (8) bekezdésben írt felfüggesztési ok,akkor intézkedik a fegyelmi bizottság összehívásáról és meghallgatást kitűzni,illetőleg annak mellőzéséről is dönthet a 4.§ a),b) c) pontokban fogalt esetekben.
/2/ Az eljárás során a fegyelmi bizottság testületként tevékenykedik,tanúmeghallgatásokat tart,bizonyítékokat szerez be és értékel. A fegyelmi bizottság munkáját az Egyesület valamennyi tagja köteles segíteni az általa ismert bizonyítékok bemutatásával,tanúvallomásokkal.
A /8/ bekezdésben írt esetben a felfüggesztésről a fegyelmi bizottság elnöke egyszemélyben jogosult dönteni.
/3/ Az eljárás alá vontat tértivevényes levélben (vagy az idézés átvételét bizonyító egyéb módon) kell a tárgyalásra megidézni azzal a figyelmeztetéssel,hogy az a távolmaradása esetén is megtartható. Fel kell hívni bizonyítékai bemutatására és arra,hogy a tanúit előzetesen jelentse be.
/4/ Mellőzhető a tárgyalás,ha az eljárás alá vont a feljelentést tartalmazó okiraton a terhére rótt cselekményt aláírásával elismerte.
/5/ A fegyelmi tárgyalás az Egyesület tagjai számára nyilvános,azonban az eljárás alá vont kérésére zárt tárgyalást kell tartani.
/6/ A tárgyalást az eljáró bizottság elnöke nyitja meg,vezeti le és gondoskodik a rend fenntartásáról. A szükséges adatok egyeztetése és az összeférhetetlenség,elfogultság kizárása után ismerteti az eljárásra indokot adó eseményt,a bizonyítékokat és meghallgatja az eljárás alá vontat,és a tanúkat. Az eljáró bizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel,majd az elnök a tárgyalást bezárja.
Az eljáró bizottság az indokolással ellátott határozatát– amennyiben további bizonyítást,meghallgatásokat nem lát szükségesnek – a tárgyalást követő 15 napon belül köteles írásba foglalva az érintettek számára megküldeni. A döntés a tényállás egyértelmű tisztázottsága esetén a tárgyalást követően azonnal kihirdethető,de az írásban történő közlés ebben az esetben is szükséges.
/7/ A fegyelmi határozatnak tartalmaznia kell a fegyelmi bizottság által megállapított tényállást és ennek bizonyítékait,a kiszabott fegyelmi büntetést,az alkalmazott általános rendelkezéseket és az indokolást. A határozatnak tartalmaznia kell a jogorvoslat lehetőségét is.
/8/ A fegyelmi eljárást fel kell függeszteni,ha az ügyben büntető,vagy szabálysértési eljárás indult,legfeljebb ezen eljárások jogerős befejezéséig.
/9/ Ha az eljárás ifjúsági tag ellen indult,a fegyelmi bizottság elnöke köteles a kiskorú törvényes képviselőjét értesíteni.
/10/ A II.f.on eljáró fegyelmi szerv köteles a fellebbezést az első rendes ülésének napirendjére venni
Elévülés
7.§.
Ha a fegyelmi vétség elkövetésétől számítva több mint egy év,vagy az eljárás elrendelésére jogosult tudomására jutásától számított hat hónap eltelt,fegyelmi eljárás nem indítható. Az eljárás felfüggesztése az elévülést megszakítja és az alapjául szolgáló eljárás jogerős bejezéséig az elévülés nyugszik.
Fegyelmi büntetések
8.§.
/1/ Fegyelmi büntetések:
a) figyelmeztetés
b) írásbeli megrovás
c) horgászattól a Ráckevei-Soroksári Dunaág és vízrendszerén meghatározott időre – legfeljebb 5 évre – történő eltiltás
d) tisztségviseléstől meghatározott időre – legfeljebb öt évre – történő eltiltás
e) kizárás
/2/ Az /1/ bek. a),és c) pontjában leírt fegyelmi büntetéseket a fegyelmi és az. ad. hoc fegyelmi bizottság saját hatáskörében szabja ki,az pont esetében a Fegyelmi Bizottság megállapítja a fegyelmi vétséget,a döntés (fegyelmi büntetés) kiszabása iránt a határozatát a fegyelmi ügy napirendbe történő felvétele érdekében megküldi a küldöttközgyűlésnek.
/3/ Az /1/ bekezdés c) és e) pontja esetén az állami horgászjegyet,a fogási napló,a tagsági lapot,a kiegészítő tagsági lapot és a területi engedélyt,illetve az e) pont esetében az előzőeken túl a tagsági igazolványt is a fegyelmi határozat jogerőre emelkedését követően az elmarasztalt személytől be kell vonni.
/4/ Az /1/ bek. c/. pontjában írt fegyelmi büntetés végrehajtása legfeljebb 1 év tartamra felfüggeszthető. Erről a fegyelmi határozatban rendelkezni kell.
/5/ A kizárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Alapszabály 11.5. pontja szerint kell alkalmazni.
„A tagnak a jogszabályt,a Horgász Egyesület alapszabályát,az Egyesület egyéb hatályos szabályzatát,vagy Közgyűlés határozatát súlyosan,vagy ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés – bármely egyesületi tag-,vagy szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
/Ptk. 3:70.§ (1) bek. 3:71. § (1) bek. c). pont)/
Az eljárás megindításáról,a kizárásról határozó Közgyűlés ülésének helyéről és időpontjáról a kizárni kívánt tagot írásban,előzetesen,postai úton,ajánlott tértivevényes levél formájában – legalább az ülést megelőző 8 nappal (azaz nyolc nappal) – értesíteni kell.
A kizárni kívánt tag a Közgyűlés ülésén részt vehet,és a kizárással szembeni védekezését ott előadhatja,tanúk megidézését és meghallgatását kérheti.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni,az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.
/Ptk. 3:70.§ (2) bek./
A kizáró határozatot,annak meghozatalát követő 8 napon (azaz nyolc napon) belül,írásban,postai úton,ajánlott- tértivevényes levél formájában a taggal közölni kell.
A Közgyűlésnek a tag kizárásáról hozott határozatával szemben a tag a vonatkozó jogszabályok szerint pert indíthat.”
A fegyelmi bizottság működése
9.§.
Alapszabály 21. pontja alapján
/1/ A fegyelmi bizottság 3 (három) főből (egy elnökből,két tagból) áll.
Az elnököt a tagok választják meg a soraikból. Döntéseit az elnök és a két tag eljárása eredményeként hozza. Döntéseit indokolással ellátva,írásba foglalja.
A fegyelmi bizottsághoz 1 póttag tartozik. Póttag az elnök,vagy a bizottság tagjának akadályoztatása esetén hívható be. Az elnök akadályoztatása esetén a bizottság ad hoc elnököt választ.
A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség,illetőleg az ellenőrzőbizottság tagjai.
A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyeiben. A tisztségviselők fegyelmi ügyeiben csak a küldöttközgyűlés járhat el.
A fegyelmi bizottság az egyesület fegyelmi szabályzatában meghatározott eljárási rend szerint köteles a fegyelmi eljárást lefolytatni és ennek alapján –írásban –indokolást is tartalmazó határozatot hozni. „
/2/ Nem járhat el fegyelmi ügyben a bizottság tagjaként a sértett,vagy akinek egyenes ágbeli rokona,az eljárás alá vont,ill. a sértett. Ugyanezek a kizáró okok házastársak esetében is. Nem működhet közre a fegyelmi szerv tagjaként,akitől elfogultság,vagy más ok miatt az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el.
/3/ Nem vehet részt a másodfokú eljárásban az a személy,aki az első fokú eljárásban a fegyelmi bizottság tagjaként vett részt.
/4/ A másodfokú fegyelmi eljárást az egyesület elnöke,kizáró ok esetén az alelnök vezeti le.
Fellebbezés
10.§.
/1/ Az első fokú fegyelmi határozat ellen annak kézhezvételét követő 15 napon belül írásban nyújtható be fellebbezés.
A 6.§ /8/ bek. alapján hozott,az eljárás felfüggesztését elrendelő határozat ellen nincs fellebbezésnek helye.
/2/ Fellebbezést az elmarasztalt és az Egyesület elnöke nyújthat be.
/3/ A fellebbezést az első fokon határozatot hozott szervnél kell benyújtani,amely azt köteles 8 napon belül,az első fokú eljárás irataival az egyesület elnökének felterjeszteni,aki köteles az ügy összes iratait a II.f. eljárásra hatáskörrel rendelkező szerhez továbbítani.
/4/ A másodfokú eljárás során hozott jogerős döntés ellen további fellebbezésnek nincs helye.
/5/ Az Egyesület Küldöttközgyűlése által hozott I.f. fegyelmi határozat ellen fellebbezésnek nincs helye,azt 30 napon belül indítandó keresettel lehet megtámadni a Budapest Környéki Törvényszék előtt.
A fegyelmi büntetés mérséklése
11.§.
A fegyelmi büntetés időtartamának mérséklését az egyesület bármely tagja kezdeményezheti annál a szervnél,amely a jogerős határozatot hozta. A mérséklésre javaslatot tenni a büntetés megkezdését követő hat hónap leteltével lehet. A mérséklésről a határozatot hozó fegyelmi szerv dönt. A mérséklési javaslat elutasítása ellen fellebbezni nem lehet.
Záradék

A Fegyelmi Szabályzat módosítását Ráckevei Horgászegyesület Vezetősége a
2017. április 8-i ülésén egyhangú szavazatokkal,5/2017. számú határozattal elfogadta.
A Fegyelmi Szabályzat 2017. április 8. napjától hatályos.
Sifrik Ferenc elnök sk.

 

 

Figyelem!

HORGÁSZAINKAT ÉRTESÍTJÜK,HOGY A 2017 ÉVI ENGEDÉLYEKNEK

KIADÁSA JANUÁR 16-A  UTÁN KEZDŐDIK!!!

 

Szabályzat 2016 évre

SZABÁLYZAT

A RÁCKEVEI DUNAÁGI HORGÁSZ SZÖVETSÉG ÁLTAL KIADOTT,

HORGÁSZATI OKMÁNYOKRÓL ÉS ÁRAKRÓL

2016. ÉVRE

 

JEGYFÉLESÉGEK

 1. I. Állami horgászjegyek
 • állami horgászjegy (fogási naplóval együtt)                                                              2.200 Ft
 • pótdíjas állam horgászjegy (fogási naplóval együtt)                                                  4.200 Ft
 • állami horgászjegy (70 éven felüliek és gyerek,fogási naplóval együtt)                          200 Ft
 • (turista állami horgászjegy 90 napig érvényes fogási naplóval együtt,a                       2.200 Ft

horgász elektronikusan igényli és a fogási naplóval is elektronikusan

számol el.)

 1. II. RDHSZ szövetségi tagság
 • felnőtt                                                                                         2.000 Ft
 • ifjúsági                                                                                           250 Ft
 1. III. Területi engedélyek

a). Kedvezményes területi jegyek

 

Kedvezményes területi jegy adható ki a Magyar Országos Horgász Szövetség tagi köréhez    tartozó (közte az RDHSZ) horgász egyesületek tagjai részére.

éves5 naposhétvéginapi
Felnőtt23 00012 0006 0003 000
Felnőtt bojlis40 00016 000
Felnőtt behordásra jogosító60 000
Ifjúsági5 0002 000
RDHSZ gyermek (tagság nélkül)500

 

b). Kedvezmény nélküli területi jegyek

 

Kedvezmény nélküli területi jegy adható ki a Magyar Országos Horgász Szövetség tagjai      közé nem tartozó horgász egyesületek tagjai részére.

éves5 naposhétvéginapi
Felnőtt38 00022 00011 0005 000
Ifjúsági14 0003 000

c). Turista napi horgászjegy

 

napi
Felnőtt2 500

 

 • Az RDHSZ által kiadott területi jegyek a törvény előírásai alapján tőszelvényesek.
 • Az egyesületek saját hatáskörben,és költségükre tagjaik részére adhatnak különféle kedvezményeket.
 • Az RDHSZ továbbra is minden 50 fő felnőtt éves területi jegy után 1 db térítés nélküli területi jegyet biztosít az egyesület részére. Ezen felül továbbra is fennáll az 1.000 Ft/fő felnőtt tag utáni támogatás egyesületeink részére,mely évzárást követően kerül kifizetésre.

 

TERÜLETI JEGYEK ÉRVÉNYESSÉGE,FOGHATÓ HALMENNYISÉG

 

a). Időbeli érvényesség

 • Az éves területi jegyek 2016 jan. 1-től 2017 jan. 31-ig érvényesek.
 • Turista állami horgászjeggyel rendelkezők részére kizárólag a turista napi területi jegy adható ki,érvényességét a jegyen kell megjelölni 1 nap intervallumra.
 • Az 5 napos területi jegyek 5 megjelölt,egymást követő naptári napra érvényesek.
 • A hétvégi jegyek minden esetben a megjelölt pénteki nap 12 órájától az azt követő szombati és vasárnapi napra érvényesek,(tehát 60 órára).
 • A napi jegyek egy naptári napra 0-24 óráig érvényesek.

 

b). Területi érvényesség

 

A területi jegyféleségek az alábbi horgászati vízterületeken érvényesek:

 • Ráckevei (Soroksári) Duna-ágon,a Kvassay zsiliptől a Tassi zsilipig a hozzátartozó mellékágakkal,holtágakkal és hókonyokkal (13-017-1-1),
 • Duna-Tisza csatornán,a kitorkolástól a Sári zsilipig (13-021-1-1),
 • Dunavölgyi főcsatorna Pest megyei szakaszai és a mellékágak (13-019-1-1),
 • Északi Övcsatorna,beleértve a XXX,XXXI csatornák Pest megyei szakaszát (13-020-1-1),
 • Dömsödi Holt Duna-ágon (13-016-1-1)
 • Somlyói csatornán (holtágon) (13-018-1-1)

 

 

c). Fogható (megtartható) halmennyiségek

 

 • Felnőtt és bojlis éves területi jeggyel rendelkezők

Napi darabszám korlátozás alá eső halfajokból naponta legfeljebb 5 db,de fajonként legfeljebb 3 db,a darabszám korlátozás alá nem tartozó őshonos halfajokból naponta legfeljebb 5 kg fogható. Napi darabszám korlátozás alá eső halból (amurt is beleértve) maximum 60 kg megtartására jogosít.

 • Felnőtt napijeggyel rendelkezők

Napi darabszám korlátozás alá eső halfajokból naponta legfeljebb 5 db,de fajonként legfeljebb 3 db,a darabszám korlátozás alá nem tartozó őshonos halfajokból naponta legfeljebb 5 kg fogható. Napi darabszám korlátozás alá eső halból (amurt is beleértve) maximum 5 kg megtartására jogosít.

 

 

 • Felnőtt 5 napos jeggyel rendelkezők

Napi darabszám korlátozás alá eső halfajokból naponta legfeljebb 5 db,de fajonként legfeljebb 3 db,a darabszám korlátozás alá nem tartozó őshonos halfajokból naponta legfeljebb 5 kg fogható. Napi darabszám korlátozás alá eső halból (amurt is beleértve) maximum 20 kg megtartására jogosít.

 • Bojlis 5 napos jeggyel rendelkezők

5 kg-nál nagyobb pontyot megtartani tilos. Napi darabszám korlátozás alá eső halból (amurt is       beleértve) maximum 2 db tartható meg.

 • Felnőtt hétvégi jeggyel rendelkezők

Napi darabszám korlátozás alá eső halfajokból naponta legfeljebb 5 db,de fajonként legfeljebb 3 db,a darabszám korlátozás alá nem tartozó őshonos halfajokból naponta legfeljebb 5 kg fogható. Napi darabszám korlátozás alá eső halból (amurt is beleértve) maximum 10 kg megtartására jogosít.

 

 • Felnőtt behordásra jogosító jeggyel rendelkezők

Napi darabszám korlátozás alá eső halfajokból naponta legfeljebb 5 db,de fajonként legfeljebb 3 db,a darabszám korlátozás alá nem tartozó őshonos halfajokból naponta legfeljebb 5 kg fogható. Napi darabszám korlátozás alá eső halból (amurt is beleértve) maximum 100 kg megtartására jogosít.

 • Ifjúsági éves területi jeggyel rendelkezők

Napi darabszám korlátozás alá eső halfajokból naponta legfeljebb 3 db,de fajonként legfeljebb 1 db,a darabszám korlátozás alá nem tartozó őshonos halfajokból naponta legfeljebb 3 kg fogható. Napi darabszám korlátozás alá eső halból (amurt is beleértve) maximum 30 kg megtartására jogosít.

 • Ifjúsági napijeggyel rendelkezők

Napi darabszám korlátozás alá eső halfajokból naponta legfeljebb 3 db,de fajonként legfeljebb 1 db,a darabszám korlátozás alá nem tartozó őshonos halfajokból naponta legfeljebb 3 kg fogható. Napi darabszám korlátozás alá eső halból (amurt is beleértve) maximum 3 kg megtartására jogosít.

 

 • Felnőtt turista napi jeggyel rendelkezők

Napi darabszám korlátozás alá eső halfajokból naponta legfeljebb 3 db,de fajonként legfeljebb 1 db,a darabszám korlátozás alá nem tartozó őshonos halfajokból naponta legfeljebb 3 kg fogható. Napi darabszám korlátozás alá eső halból (amurt is beleértve) maximum 3 kg megtartására jogosít.

 • Gyermek területi jeggyel rendelkezők

Napi darabszám korlátozás alá eső halfajokból naponta legfeljebb 1 db,a napi darabszám korlátozás alá nem tartozó őshonos halfajokból naponta legfeljebb 3 kg fogható. Napi darabszám korlátozás alá eső halból (amurt is beleértve) maximum 15 kg megtartására jogosít.

 

 

 

Egyéb értékcikkek,horgászvizsgadíj

 

Horgászigazolvány (felnőtt)530 Ft
Igazolványtok (gyermek)265 Ft
Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékvizeinek horgásztérképe 

300 Ft

Állami horgászvizsga díja 

-     felnőtt

-     ifjúsági (18 éves korig)

(A vizsgadíj a horgászvizsgáztató Egyesületnél fizetendő be.)

3500 Ft 

1000 Ft

 

 

 

Ráckeve,2016. január 20.

 

 

 

Beczkay Sándor s.k.Ugrai Zoltán s.k.Tóth István s.k.
munkacsoport vezetőhalászati ágazatvezetőügyvezető igazgató

 

1%

Kedves Horgásztársak!

Mindazoknak köszönjük az 1 %-os felajánlást,akik az egyesületünket választották. Továbbra is várjuk felajánlásaikat. Ezt az összeget az egyesület fejlesztésére
használjuk fel.

Adószámunk:19834098-1-13.

 

Természetvédelmi felügyelőség tájékoztatója

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi felügyelőség tájékoztatója a védett halfajok csalihalként történő árusításával és használatával kapcsolatban itt olvasható.

2014. évi Horgászversenyek

A Ráckevei Horgász Egyesület április 27.-én rendezte a piactéren felnőtt házi horgász versenyét.

Versenybizottságunk reggel hat órától várta a nevezni kívánókat.

A kellemes tavaszi időben harmincnégy tagunk jelezte indulási szándékát. Schwarcz Gáspár a versenybizottság elnökének megnyitója és a sorsolás után a versenyzők elfoglalták a rajthelyeket. Nyolc órakor vízbe kerültek a horgász készségek,kezdetét vette a verseny. Horgászaink tizenegy óráig vallatták a Ráckevei Dunát,több-kevesebb sikerrel. Hiába volt a sok szuper felszerelés,a különböző ízesítésű etető és csali anyag a halak étvágyát nem igazán sikerült felcsigázni. Emiatt történhetett,hogy a mezőny fele nem tudott halat fogni. A tavalyi győztesünk Sági Zsolt versenyhorgászunk,aki az elmúlt évben utca hosszal megverte a mezőnyt,idén 960gr fogott hallal csak a negyedik helyen végzett. Egy pár mondat erejéig maradnék a tavalyi versenyünknél. Hosszú évek óta egyesületünk az első tíz helyezettet tárgy jutalomba részesíti. Ezek között található értékes és szerényebb értékű,de praktikus horgász eszközök,és a választás joga az elért helyezés alapján történik. A tavalyi versenyen Sági Zsolt remek versenyzéssel utasította maga mögé a mezőnyt. Az arany érem és az oklevél átvétele után az asztalon lévő különböző botok orsók,horgász tárgyak közül a legszerényebb díjat,egy tekercs horgász zsinórt választott. Ez egy nagyon nemes gesztus volt részéről,amire szívesen gondolunk vissza egy év távlatából is. Nem ért véget,olvassa tovább …